Truyện tam quốc chí

Thời tam quốc diễn nghĩa, các sản phẩm phần đông ngập trong loạn lạc. Nhân dân kêu khổ, sinh sống một cuộc đời lầm than, túng thiếu, nhanh chóng dường như không thể làm sao chịu đựng nổi thực trạng của ngày nay được nữa. Ở trong nước, nhiều phe phái sẽ nổi lên, nhất là trộm chiếm hoành hành khiến cho nhân dân rơi vào cảnh chình họa khốn cùng. Mọi chuyện, điều này tránh việc tiến công vào kẻ đầu tàu hay sao? Nhà vua khiến họa, suốt cả ngày chỉ đắm chìm ngập trong tửu sắc, vốn vẫn xem nhẹ cho cthị trấn chính vì sự, chiếc gì rồi cũng không màng. Đứng trước tình cụ này, nội bộ càng thêm lục đục, khó khăn ông xã chất trở ngại, mau chóng sẽ hối hả đổi mới họa béo.

Cứ đà này, nếu còn thường xuyên ngập trong u muội, sẽ không biết tiếp theo cthị trấn gì vẫn thường xuyên xẩy ra. Văn uống võ bá quan lại, vua không còn quý trọng tín đồ tài, chỉ ưa kẻ nịnh hót, mau chóng đang trở thành bù nhìn! Đứng trước nguy cơ tiềm ẩn sụp đổ này của triều đình, bên phía ngoài tức thời lâm vào nội chiến, rất nhiều anh hùng sẽ tình nguyện đứng lên mà lại chịu đựng hi sinh. Họ không thể cứ đọng trơ đôi mắt cơ mà chú ý gần như cthị xã sẽ trên đã xảy ra theo chiều hướng xấu điều này. Một đợt nữa, giang sơn rơi vào tình thế binh lửa.


You watching: Truyện tam quốc chí


See more: Bản Vẽ Autocad Lỗi Không Mở Được File Cad Lỗi Không Mở Được Và Cách Khắc Phục

Vừa bị chèn ép, nhanh chóng đã hết chỗ đứng nữa rồi. Giang tô, tự nay đổi thay.


5 chương tiên tiến nhất Cmùi hương 119: Bình Ðông Ngô, Ðổ Dự thành công Hết phân làn tới hồi thống nhứt Cmùi hương 118: Mưu sự bại, Khương thơm Duy tuẫn tiết Trời trái báo, Ngụy Chúa mất ngôi Chương 117: Trước Tổ Miếu, Lưu Thầm tự vận Lấy Tây Xuyên ổn, Ngụy Tướng thành công Chương thơm 116: Qua âm Bình, Ðặng Ngãi tiến binch Nơi Miêng Trước tận trung Thục tướng tá Cmùi hương 115: Chung Hội tiến binh vào Tây Xuyên ổn Võ Hầu hiển thánh, núi Ðịnh Quân


See more: Hệ Thống Head Phát Tiến Lê Trọng Tấn, Cửa Hàng Xe Máy Honda Ủy Nhiệm

Danh sách chương thơm truyện Tam Quốc Diễn Nghĩa

Chương 1: Hội Ðào Viên Anh Hùng Kết Nghĩa Ðánh Huỳnh Cân Hào Kiệt Lập Công Chương 2: Nổi Giận Trương Phi Ðánh Khâm Sai Lập Mưu Hà Tiến Trừ Phản Loạn Cmùi hương 3: Bàn phế truất lập, Ðổng Trác mắng Ðinh Nguim khuyến mãi ngay Xích thố, Lý Túc dụ Lữ Bố Cmùi hương 4: Phế Hán Ðế, Trần Lưu lên ngôi Lừa Ðổng tặc, Mạnh Ðức dâng tìm Cmùi hương 5: Tiếp Hịch Vnạp năng lượng, Các Trấn Ứng Tào Công Phá Quan Ải, Tam Anh Chiến Lữ Bố Chương thơm 6: Ðốt Kim Quyết, Ðổng Trác Làm Càn. Giấu Ngọc Tỷ, Tôn Kiên Trái Ước Cmùi hương 7: Viên Thiệu Qua Cầu Ðuổi Công Tôn Toản Tôn Kiên Sang Sông Ðánh Lưu Chình họa Thăng Chương 8: Vương Tư Ðồ Khéo Dụng Liên Hoàn Kế. Ðổng Thừa Tướng Náo Lộng Phượng Nghi Ðình. Chương 9: Trừ Hung Bạo, Lữ Bố Giúp Tư Ðồ Chiếm Trường An, Lý Thôi Nghe Giả Hủ. Chương thơm 10: Giúp Nhà Vua, Mã Ðằng Khởi Nghĩa. Báo Thù Cha, Tào Tháo Cất Quân. Chương 11: Lưu Hoàng Thúc Cứu Khổng Dung sống Bắc Hải Lã Ôn Hầu Phá Tào Tháo Tại Bộc Dương. Cmùi hương 12: Cung Tổ Ba Lần Nhượng Từ Châu Mạnh Ðức Một Phen Ðánh Lữ Bố. Chương 13: Lý Thôi, Quách Dĩ Một Trận Giao Tranh mãnh Dương Phụng, Ðổng Thừa Hai Lần Cứu Giá Chương thơm 14: Tào Mạnh Ðức Rời Giá Đến Hứa Ðô Lữ Phụng Tiên Đang Đêm Cướp Từ Quận Chương thơm 15: Thái Sử Từ Ham Đả Tiểu Bá Vương Tôn Bá Phù Hăng Đánh Nghiêm Bạch Hổ Chương 16: Cửa Nha Môn, Phụng Tiên Bắn Kích Sông Vị Tdiệt, Mạnh Ðức Thua Quân Cmùi hương 17: Viên Công Lộ Hưng Binch Bảy Đạo Tào Mạnh Ðức Hội Tướng Ba Miền Chương 18: Giả Văn Hòa Liệu Mưu Quyết Thắng Giặc Hạ Hầu Ðôn Rút Tên Nuốt Con Ngươi Chương 19: Ðánh Hạ Bì, Tào Tháo sử dụng kế, Lầu Bạch Môn, Lữ Bố vong thân Cmùi hương 20: Tào Tháo Ra Snạp năng lượng Ruộng Hứa Ðiền Ðổng Thừa Vâng Chiếu Trong Nội Các Chương thơm 21: Tào Tháo Uống Rượu Luận Anh Hùng Vân Trường Lừa Mưu Giết Xa Trụ Cmùi hương 22: Viên, Tào Khởi Ba Quân Mã Bộ Quan, Trương Bắt Hai Tướng Vương, Lưu Chương 23: Nễ Danh Sĩ Lõa Thân Mắng Quốc Tặc Cát Thái Y Đầu Độc Chịu đựng Thảm Hình Cmùi hương 24: Quốc Tặc Hành Hung Giết Quý Phi Hoàng Thúc Thua Chạy Ðầu Viên Thiệu Chương thơm 25: Núi Thổ San, Quan Công Giao Ba Việc Thành Bạch Mã, Tào Tháo Mngơi nghỉ Trùng Vây Chương thơm 26: Viên Bản Sơ hao binc tổn định tướng tá Quan Vân Trường treo ấn kiếm tìm anh Chương thơm 27: Qua ải, Quan Công chém nhẹm sáu tướng Ðưa công ty, Xích Thố lướt nđần độn trùng Chương thơm 28: Chém nhẹm Thái Dương, đồng đội đoàn viên, Ðến Cổ Thành, tôi chúa an vui Chương 29: Tôn Sách bất bình giết thịt Vu Kiết Tôn Quyền nối nghiệp trấn Giang Ðông Chương thơm 30: Viên Thiệu Thất Trận Tại Quan Ðộ Tào Tháo Thiếu Lương Cướp Ô Sào Cmùi hương 31: Tào Tháo Ðại Phá Viên Bổn định Sơ Huyền Ðức Tạm Lánh Bên Lưu Biểu Chương thơm 32: Viên Thượng Tnhóc Dành Ðất Ký Châu Hứa Nhu Ðịnh Kế Khơi Chương Hà Chương 33: Tào Phi đê mê dung nhan hấp thụ Danh Thị Quách Gia tính kế định Liêu Ðông Cmùi hương 34: Thái Phu nrộng lén nghe cthị xã mật Lưu Huyền Ðức qua vực Ðàn Khê Cmùi hương 35: Huyền Ðức vui lòng gặp gỡ ẩn sĩ Ðơn Phước tất cả thời gian hầu anh quân Chương thơm 36: Lưu Bị định kế giành Phàn Thành Từ Thứ tiến cử Gia Cát Lượng Cmùi hương 37: Tư Mã nhì lần cử danh sĩ Lưu Bị tía Phen cho tới thảo lư Cmùi hương 38: Chia Thiên Hạ, Long Trung Vạch Kế Ðánh Trường Giang, Tôn Thị Báo Thù Chương 39: Thành Kinc Châu, Lưu Phong Cầu Kế Ðồi Bác Vọng, Gia Cát Dụng Binch Chương 40: Thành Kinc Châu, phu nhơn hy vọng hiến Nơi Tân Giả, Gia Cát lửa thiêu Chương thơm 41: Huyền Ðức gửi bách tính sang sông Triệu Vân liều bị tiêu diệt cứu minc chúa Cmùi hương 42: Trương Dực Ðức Đại Náo Cầu Trường Bản Lưu Dự Châu Thua Chạy Cửa Hán Tân Chương 43: Gia Cát Lượng Trổ Tài Hùng Biện Lỗ Tử Kính Ra Sức Luận Bàn Chương 44: Khổng Minc Dùng Trí Khích Châu Du Tôn Quyền Quyết Chí Đánh Tào Tháo Cmùi hương 45: Cửa Tam Giang, Tào Tháo thất trận Quần Anh Hội, Tương Cán mắc mưu Cmùi hương 46: Dùng Chước Lạ, Khổng Minch Mượn Tiễn Dâng Kế Mật, Hoàng Cái chịu đựng Đòn Chương 47: Hám Trạch vày chúng ta dâng mặt hàng tlỗi Bàng Thống khéo lập mưu Liên Hoàn Cmùi hương 48: Trên Trường Giang, Tào Tháo ngâm thơ Tỏa phi thuyền, Bắc quân diệu võ Cmùi hương 49: Ðàn Thất tinch cầu gió phương Nam Cửa Tam Giang lửa thiêu quân Bắc Cmùi hương 50: Gia Cát Lượng khéo tính Huê Dung Vân Trường vì chưng nghĩa tha Tào Tháo