Unit 10 lớp 12: reading

Work in pairs. Look at the pictures and answer ihe questions. (Làm việc từng đói. Nhìn đa số hình vù trà soát lời câu hỏi.)


After

III. AFTER YOU READ (Sau lúc đọc)

Work in pairs. Summarize the reading passage by writing ONE sentence for each paragraph.

Bạn đang xem: Unit 10 lớp 12: reading

(Làm Việc từng song. Tóm tắt đoạn văn uống bằng cách viết MỘT câu mang đến từng đoạn văn uống.)

Lời giải bỏ ra tiết:

* Paragraph 1: Over fifteen thous& plant và animal species around the globe are threatened with extinction.

Đoạn 1: Hơn 1500 loại thực và động vật bên trên toàn cầu hiện giờ đang bị rình rập đe dọa tốt chủng.

* Paragraph 2: The primary causes of species extinction are habitat destruction, commercial exploitation và pollution.

Đoạn 2: Nguim nhân thiết yếu gây nên sự xuất xắc chủng của loại là việc phá hủy môi trường thiên nhiên sinh sống, khai quật thương thơm mại cùng ô nhiễm và độc hại.

* Paragraph 3: Biodiversity is important for humans since it provides food, clean water, air, fertile soil, many medicines & other products.

Đoạn 3: Đa dạng sinch thứ siêu đặc biệt quan trọng cùng với loài bạn cũng chính vì nó hỗ trợ thức ăn uống, nước sạch, không khí, đất đai phì nhiêu màu mỡ , nhiều dung dịch với những thành phầm khác.

* Paragraph 4: Different efforts have been made lớn save và conserve sầu endangered species.

Đoạn 4: Các cố gắng khác nhau đã được triển khai nhằm cứu vớt và bảo tồn những loại nguy cung cấp. 

colonyinvest.net


Before

I. BEFORE YOU READ (Trước khi bạn đọc)

 Work in pairs. Look at the pictures và answer the questions.

(Làm câu hỏi từng đôi. Nhìn hầu như hình với trà soát lời thắc mắc.)

*

1. Which of the animals và insects below can be found in Vietnam?

2. Which of them is/are in danger of becoming extinct?

Lời giải chi tiết:

1. All of these animals và insects except for leopards can be found in Vietnam giới.

Tạm dịch: loại đồ gia dụng cùng côn trùng nhỏ như thế nào sau đây rất có thể tìm kiếm thấy được tìm thấy sinh sống Việt Nam?

⟹ Tất cả gần như loài vật với côn trùng nhỏ sau đây trừ bé báo là có thể tìm kiếm thấy được nghỉ ngơi Việt Nam. 

2. I think rhinoceros is in danger of extinction.

Tạm dịch: Loài làm sao trong số chúng bao gồm nguy cơ giỏi chủng?

⟹ Tôi nghĩ tê giác đang có nguy cơ tốt chủng.


While

II. WHILE YOU READ (Trong khi bạn đọc)

Read the text then vì the tasks that follow.

(Đọc đoạn văn tiếp nối làm cho bài tập dĩ nhiên.)

Endangered species are plant and animal species which are in danger of extinction. Over 8,300 plant species và 7,200 animal species around the globe are threatened with extinction, và many thousands more become extinct each year before biologists can identify them.

The primary causes of species extinction are habitat destruction, commercial exploitation & pollution. The drainage of wetlands, cutting of forests, urbanization and road và dam construction have sầu destroyed or seriously damaged natural habitats. Since the 1600s, worldwide commercial exploitation of animals for food and other products has seriously reduced the number of rare species. Toxic chemicals in the air and l&, contaminated water and increased water temperatures have also driven many species khổng lồ the verge of extinction.

Plant & animal extinction leads lớn a loss of biodiversity. Maintaining biodiversity is important for us in many ways. For example, humans depend on species diversity to have sầu food, clean air and water, and fertile soil for agriculture. In addition, we benefit greatly from the many medicines & other products that biodiversity provides.

Different conservation efforts have sầu been made in order to save sầu endangered species. The Red List - a global menu of endangered & vulnerable animal species - has been introduced khổng lồ raise people"s awareness of conservation needs. Governments have sầu enacted laws khổng lồ protect wildlife from commercial trade và overhunting. A number of wildlife habitat reserves have sầu been established so that a wide range of endangered species can have sầu a chance lớn survive & develop.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Các chủng các loại bị lâm nguy là các chủng các loại cồn thực vật bao gồm nguy cơ xuất xắc chủng. Trên 8000 chủng nhiều loại thực vật dụng với 7200 chủng các loại động vật bên trên toàn cầu bị rình rập đe dọa tuyệt chủng, và những loài nữa trngơi nghỉ yêu cầu tốt chủng sản phẩm năm trước lúc các nhà sinc thứ có thể xác định chúng.

Những ngulặng nhân đặc biệt quan trọng của việc tốt chủng những chủng nhiều loại là sự phá hủy môi trường xung quanh sống tự nhiên, khai quật thương mại và ô nhiễm và độc hại. Sự dỡ nước các vùng ngập nước, đốn rừng, city hóa và vấn đề gây ra con đường với đập nước đã hủy hoại hoặc làm cho hư sợ rất lớn môi trường thiên nhiên sống tự nhiên. Từ thập niên 1960, bài toán khai thác có tính thương mại toàn thế giới các động vật lấy thực phẩm cùng số đông thành phầm không giống vẫn làm bớt trầm trọng số động vật hoang dã quí thi thoảng. Các chất hóa học ô nhiễm và độc hại vào không khí và đất nước bị ô nhiễm với ánh nắng mặt trời nước tăng cũng chuyển đa dạng chủng loại cho bờ giỏi chủng.

Sự hay chủng rượu cồn thực đồ gia dụng mang lại bài toán không đủ tính đa dạng mẫu mã sinh thái xanh. Bảo trì tính đa dạng và phong phú sinh thái đặc biệt quan trọng mang đến họ sinh hoạt các pmùi hương diện. Chẳng hạn, con người phụ thuộc sự phong phú và đa dạng chủng một số loại để sở hữu thức ăn, không khí và nước sạch, và khu đất màu mỡ cho nông nghiệp & trồng trọt. Thêm vào đó, chúng ta được lợi lớn lớn từ không ít loại thuốc với những thành phầm không giống mà tính phong phú sinh thái xanh hỗ trợ.

Những nỗ lực cố gắng bảo tồn không giống được triển khai nhằm mục đích để cứu đa dạng chủng loại hiện giờ đang bị lâm nguy. Danh Sách Đỏ - danh sách gồm tính thế giới của các chủng loại động vật dễ dẫn đến nguy khốn và vẫn lâm nguy - đã có được ra mắt để cải thiện ý thức nhu yếu bảo đảm của dân chúng. Các chính phủ sẽ phát hành phần lớn luật đạo nhằm đảm bảo an toàn động vật hoang dại ngoài bài toán bán buôn và sản bắn qua nút. phần lớn khu bảo tồn môi trường sống của động vật hoang dã đã làm được cấu hình thiết lập để một trong những phệ chủng loại vẫn lâm nguy rất có thể gồm cơ hội sống thọ cùng cách tân và phát triển.


Task 1

Task 1: The nouns in column A all appear in the passage. Match each of them with a suitable definition in column B.

(Tất cả danh trường đoản cú làm việc cột A mở ra ở phần vnạp năng lượng, ghnghiền từng trường đoản cú của bọn chúng cùng với khái niệm tương thích ở cột B.)

A

B

1. extinction

a. the existence of a large number of different kinds of animals và plants which make a balanced environment

2. habitat

b. the act of preventing something from being lost, wasted, damaged or destroyed

3. biodiversity

c. a situation in which a plant, an animal, a way of life, etc. stops existing

4. conservation

d. the natural environment in which a plant or animal lives

Lời giải đưa ra tiết:

1. extinction - c. a situation in which a plant, an animal, a way of life, etc. stops existing.

Xem thêm: Cách Gửi Lời Mời Kết Bạn Trên Facebook Nhanh, Attention Required!

(sự xuất xắc chủng – một tình huống trong những số đó thực thiết bị, động vật, phương pháp sống ... giới hạn mãi sau.)

2. habitat – d. the natural environment in which a plant or animal lives

(môi trường thiên nhiên sống - môi trường tự nhiên và thoải mái trong số ấy thực thứ hoặc động vật hoang dã sống.)

3. biodiversity - a. the existence of a large number of different kinds of animals and plants which make a balanced environment

(đa dạng chủng loại sinch học - sự lâu dài của một số lượng Khủng các nhiều loại động vật hoang dã cùng thực thiết bị tạo cho một môi trường thiên nhiên thăng bằng.)

4. conservation - b. the act of preventing something from being lost, wasted, damaged or destroyed

(sự bảo tồn - hành vi ngăn uống dự phòng một chiếc nào đó bị mất, tiêu tốn lãng phí, hỏng lỗi hoặc bị hủy hoại.)


Task 2

Task 2: Choose A, B, C or D to lớn complete the following sentences about the reading passage.

(Chon A, B, C hoặc D để hoàn chỉnh đông đảo câu về bài bác hiểu.)

1. The number of species around the globe threatened with extinction is over ……

A.7,200 B. 8,300

C. 1,600 D. 15,000

2. Which of the following is NOT mentioned as a primary cause of species extinction?

A. pollution

B. natural selection

C. habitat destruction

D. overexploitation

3. The Red List is a special book that provides names of ……………animals.

A. vulnerable & endangered

B. hunted

C. endangered

D. extinct

4. The development of wildlife habitat reserves helps………………

A. save sầu a large number of endangered species

B. make a list of endangered species

C. enact laws to lớn protect wildlife

D. develop commercial trade và overhunting

5. The best title for the passage is………………...

A. Endangered Species and Conservation Measures

B. Endangered Species và their Benefits

C. The Global Extinction Crisis

D. Endangered Species Extinction: Causes và Conservation Measures

Lời giải đưa ra tiết:

1.  D. 15,000

 

Thông tin: (đoạn 1) Over 8,300 plant species and 7,200 animal species around the globe are threatened with extinction..”

Tạm dịch: Số loài bên trên toàn cầu đang bị rình rập đe dọa tốt chủng là rộng 15,000.

2. B. natural selection

Thông tin: (đoạn 2) The primary causes of species extinction are habitat destruction, commercial exploitation and pollution.

Tạm dịch: Những vụ việc tiếp sau đây KHÔNG được kể như là ngulặng nhân thiết yếu gây ra sự tuyệt chủng loài?

A. ô nhiễm

B. sự chọn lọc trường đoản cú nhiên

C. môi trường xung quanh sinh sống bị phá hủy

D. khai quật quá mức

3.  A. vulnerable và endangered

 

Thông tin: The Red List - a global list of endangered và vulnerable animal species - has been introduced to lớn raise people"s awareness of conservation needs.

Tạm dịch: Danh sách đỏ là một trong cuốn nắn sách đặc biệt quan trọng cung ứng tên của những loài vật ............ .

A. dễ dẫn đến tấn công với nguy cấp cho

B. bị snạp năng lượng bắt

C. nguy cấp cho

D. tốt chủng

4.  A. save a large number of endangered species

 

Thông tin: (đoạn cuối) “A number of wildlife habitat reserves have been established so that a wide range of endangered species can have sầu a chance lớn survive & develop.

Tạm dịch: Sự cải tiến và phát triển của những khu bảo tồn sinc chình ảnh thoải mái và tự nhiên sẽ giúp đỡ ..................

A. cứu giúp được một vài lượng béo những loài nguy cấp

B. lập một danh sách những loại nguy cấp

C. phát hành những đạo luật để đảm bảo an toàn động vật hoang dã

D. cách tân và phát triển mậu dịch thương thơm mại cùng săn bắt vô số.

5. D. Endangered Species Extinction: Causes và Conservation Measures

 

Thông tin: xuyên thấu cả bài bác đề cập tới sự tuyệt chủng của những loài đang chạm chán nguy hại, nguyên ổn nhân (đoạn 2) và đầy đủ phương án (đoạn 4)

Tạm dịch:

Tiêu đề tốt nhất có thể mang đến đoạn vnạp năng lượng là .................. ..

A. Những loại bị nạt nạt và những phương án bảo tồn

B. Các loài đang bị rình rập đe dọa và hầu hết lợi ích của chúng

C. béo hoảng sự tuyệt chủng toàn cầu

D. Nguy cơ hay chủng Các loài: Các nguyên ổn nhân và những biện pháp bảo tồn


Task 3

Task 3: Find evidence in the passage to lớn tư vấn these statements.

(Tìm phần lớn hội chứng cứ đọng ở phần vnạp năng lượng nhằm cung cấp hầu hết câu nói này.)

Lời giải đưa ra tiết:

1. Pollution is one of the main causes of species extinction.

(Ô lan truyền là 1 trong những trong số những nguyên nhân chính khiến tốt chủng.)

=> The first sentence of Paragraph 2 “The primary causes of species extinction are habitat destruction, commercial exploitation & pollution...”

2. Species diversity has provided humans with so many essential things.

(Sự nhiều mẫu mã của loại đang đem lại đến bé fan tương đối nhiều điều cần thiết.)

=> Paragraph 3 “...humans depover on species diversity lớn have food, clean air and water, & fertile soil for agriculture. In addition, we benefit greatly from the many medicines and other products that biodiversity provides.

3. There are a number of ways to lớn help save sầu endangered species.

(Có một vài cách để cứu những loài nguy cấp cho.)

=> Paragraph 4 The Red List... - has been introduced lớn raise people"s awareness of conservation needs. Governments have sầu enacted laws... A number of wildlife habitat reserves...”