Input String Was Not In A Correct Format

Trước dòng đổi khác thì thêm điều kiện là dòng valueselected gồm null hoặc trống rỗng không, nếu null hoặc trống rỗng thì ko thay đổi dữ liệu

Bạn đang xem: Input string was not in a correct format

vấn đáp kèm Trích dẫn
Junior thành viên
*
Gửi vị optimusprime320
Chào đông đảo người, lúc này mình đang chạm chán một lỗi ko biết sửa sao? mong muốn mọi bạn giúp đỡ. Trong form main của mình có một cái bộ combo box và 1 listview. Trong sự kiện khung load mình đã cho load dữ liệu từ database vào full bộ box. Hiện tại mình đang gặp rắc rối sinh sống sự kiện bộ combo box SelectedValueChanged, nó cứ báo lỗi "Input string was not in a correct format
" mọi khi chạy. Đoạn code vào sự kiện SelectedValueChanged:

private void cbLoaiTU_SelectedValueChanged(object sender, EventArgs e) int maloai = int.Parse(cbLoaiTU.SelectedValue.ToString()); DataTable dtb = ListThucUong(maloai); Load_ds_thucdon(dtb);
private DataTable ListThucUong(int mloai) string sql = string.Format("SELECT * FROM THUC_UONG WHERE MALOAI =

Xem thêm: Cách Dùng Tính Năng Hẹn Hò Trên Facebook Là Gì, Hẹn Hò Trên Facebook

mloai ORDER BY TENTU"); SqlParameter<> sqlparams = new SqlParameter<1>; sqlparams<0> = new SqlParameter("
mloai",SqlDbType.Int); sqlparams<0>.Value = mloai; DataTable dtb = conn.selectQuery(sql, sqlparams); return dtb;
Lỗi này cho biết đầu vào chuỗi sai định dạng. Sử dụng F5 Debug thì biết ngay.Thông thường xuyên lỗi này bạn cần :1/ xem lại dữ liệu chính xác là kiểu số chưa.2/ kiểm soát xem combox đã có dữ liệu chưa và tài liệu là đúng chưaBạn rất có thể làm như sau:
vấn đáp kèm Trích dẫn
Junior thành viên
Mình cũng trở nên lỗi như bạn. Input string was not in a correct format." Mong các bạn trong forums giúp mình, mình bị lỗi này mấy ngày mà không khắc phục được.Mình bao gồm table Xã và Ấp như thế này: tbl_xa(ma_xa:int, tenxa:nvarchar)và tbl_ap(ma_ap:int, tenap:nvarchar, ma_xa:int)-Mình sử dụng combobox xuất dữ liệu table xã và ấp trên như sau: + cbohgd_xa.DataSource=cls_xa.taocombo(); cbohgd_xa.DisplayMember = "tbl_xa.tenxa"; cbohgd_xa.ValueMember = "tbl_xa.ma_xa"; + cbohgd_ttap.DataSource = cls_ap.taocombo(int.Parse(cbohgd_xa.SelectedValue. ToString())); cbohgd_ttap.DisplayMember = "tbl_ap.tenap"; cbohgd_ttap.ValueMember = "tbl_ap.ma_ap"; + Hàm cls_ap.taocombo bên trong class Ấp như sau: public DataSet taocombo(int maxa) ds.Clear(); kn.conn.Open(); string sql = "Select * from tbl_ap A where A.ma_xa="+maxa+""; cmd = new SqlCommand(sql, kn.conn); da.SelectCommand = cmd; da.Fill(ds, "tbl_ap"); kn.conn.Close(); return ds; bấm F6 built không báo lỗi. Tuy thế khi chạy thì báo lỗi "Input string was not in a correct format".tại loại cls_ap.taocombo(int.Parse(cbohgd_xa.SelectedValue. ToString()));Mong rất nhiều người hỗ trợ mình nhé. Mình đã rất bắt buộc cách khắc phục lỗi trên.