Mẫu hợp đồng giao khoán 2022 theo thông tư 133, 107, 200

     
*

...loại khủng hoảng rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...


Bạn đang xem: Mẫu hợp đồng giao khoán 2022 theo thông tư 133, 107, 200

*
Sơ thứ WebSite
*
Giới thiệu
*
Hướng dẫn thực hiện
*
Rss
*
Homepage
*
Widget
*
ứng dụng THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Xem thêm: Ưu Nhược Điểm Củ Loa Toàn Dải Là Gì? Loa Toàn Dải Là Gì

*

*
chủng loại hợp đồng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – thoải mái – Hạnh phúc----***----- 

HỢP ĐỒNG KHOÁN VIỆC

(Số:../HĐKV)

  

..., ngày .. tháng .. năm .... 

Ông/bà                        : ..........................................................................................

Sinh ngày                   : ...........................................................................................Địa chỉ                        : ..........................................................................................CMND số                   :  ...........................................................                      Nơi cấp                       : ........................................................................................... Hai bên đồng ý ký kết và thực hiện Hợp đồng khoán việc với các luật pháp sau đây:Điều 1. Câu chữ công việc…………………… ...........................................................................……………... ……………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………

2. Tiến độ thực hiện công việc ...................................................................................................................………… …………………………………………………………………...…………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Điều 3. Thù lao cùng tiến độ thanh toán giao dịch thù lao3.1. Bên A sẽ trả thù lao cho bên B để tiến hành các các bước nêu tại Điều 1 Hợp đồng khoán việc này. Tổng vốn thù lao là:................. VNĐ. (Bằng chữ:.....................................);3.2. Sau khi bên A đưa cho mặt B các tài liệu, chứng từ cần thiết để bên B tiến hành quá trình thì mặt A sẽ tạm ứng cho bên B số tiền là:................... VNĐ;3.3. Tiền thù lao còn lại Bên A sẽ giao dịch thanh toán cho bên B sau khi hoàn thành các bước theo hợp đồng.3.4. Hiệ tượng thanh toán: ..........................................................Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của mặt A4.1. Nghiên cứu kỹ các chứng tự - sổ sách kế toán tài chính cho mặt B cung ứng để ra quyết định cùng tham gia thực hiện;4.3. Giao sách vở có liên quan đến quyền sử dụng đất cho mặt B cho để gia công thủ tục đăng ký quyền áp dụng đất;4.4. Các quyền và nhiệm vụ khác theo công cụ của vừa lòng đồng này và của pháp luật.Điều 5. Quyền và nhiệm vụ của bên B5.1. Yêu mong bên chuyển nhượng ủy quyền quyền thực hiện đất giao cho mình giấy tờ có liên quan đến quyền sử dụng đất;5.2.Yêu cầu bên chuyển nhượng quyền áp dụng đất giao đất đủ diện tích, đúng hạng đất, một số loại đất, vị trí, số hiệu và tình trạng đất như đã thoả thuận;5.3. Được cung cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất so với đất được chuyển nhượng;5.4. Trả đủ tiền, đúng thời hạn và đúng thủ tục đã thoả thuận cho bên chuyển nhượng ủy quyền quyền thực hiện đất;5.5. Đăng cam kết quyền thực hiện đất theo chính sách của luật pháp về khu đất đai;5.6. Bảo đảm quyền của fan thứ ba đối cùng với đất chuyển nhượng;5.7. Các quyền và nghĩa vụ khác theo chính sách của phù hợp đồng này và phương pháp của pháp luật.Điều 6. Điều khoản chung6.1. Hai bên cam kết thi hành nghiêm chỉnh các quy định của vừa lòng đồng này;6.2. Mọi tranh chấp tạo ra trong quy trình thực hiện vừa lòng đồng đã được xử lý trước tiên thông qua thương lượng. Trường hợp không hiệp thương được thì tranh chấp đã do tandtc có thẩm quyền giải quyết ;6.3. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký kết và được thực hiện ngay sau thời điểm Bên B nhận được tiền lâm thời ứng lần đầu ;6.4. Hợp đồng này gồm  trang  Điều, được lập thành 02 bạn dạng bằng tiếng Việt có hiệu lực pháp lý hệt nhau do mỗi mặt giữ  bản.