Đề thi tiếng anh học kì 1 lớp 4

     

Đề thi giữa kì 1 tiếng Anh lớp 4 có đáp án năm 2021 (12 đề)

colonyinvest.net soạn và sưu tầm Đề thi thân kì 1 giờ đồng hồ Anh lớp 4 tất cả đáp án năm 2021 (12 đề) được tổng hợp tinh lọc từ đề thi môn giờ Anh 4 của các trường trên toàn quốc sẽ giúp học sinh có kế hoạch ôn luyện từ bỏ đó lấy điểm cao trong những bài thi giờ đồng hồ Anh lớp 4.

Bạn đang xem: Đề thi tiếng anh học kì 1 lớp 4

*

Tải xuống

*

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo .....

Đề thi thân Học kì 1

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: giờ Anh lớp 4

Thời gian làm cho bài: 45 phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề số 1)

I. Lựa chọn từ không giống loại.

1. A. Science

B. Vietnam

C. English

D. Vietnamese

2. A. Well

B. What

C. Who

D. Why

3. A. Map

B. Photo

C. Poster

D. Australia

4. A. Cook

B. Walk

C. Go

D. Does

5. A. Today

B. Monday

C. Friday

D. Thursday

II. Mang đến dạng đúng của những động tự sau

1. She cannot (climb) _________________ the wall.

2. When (be) _________________ her birthday?

3. I (visit) _________________ my grandparents yesterday.

4. What ______________ he (do) ______________ now?

5. She (play) _________________ the guitar now.

III. Nối câu hỏi ở cột A với câu trả lời tương thích ở cột B

A

B

1. What is Mrs. Lan doing?

2. Where are you from?

3. Can your sister cook meal?

4. What is Emma’s nationality?

5. What vày they have on Monday?

a, No, she cann"t.

b, They have Math và PE.

c, She is English.

d, She is playing the piano.

e, I am from Hanoi, Vietnam.

IV. Hoàn thành hội thoại phụ thuộc vào các từ cho trước.

Do; name; and; sing; meet;

Anna: Hi. I’m Anna. What’s your (1) ___________?

Tom: My name is Tom. Nice to meet you.

Anna: Nice to (2)_______you, too.

Tom: What is your nationality?

Anna: I’m English. (3) ___________ you?

Tom: I’m American. Can you (4) _______ any English songs?

Anna: Yes, I can. I can sing và dance. Vị you like playing the piano?

Tom: Yes, I (5) ___________. I want lớn learn khổng lồ play it.

Anna: I can teach you.

Tom: That’s great.

ĐÁP ÁN

I. Choose the odd one out.

1 - B; 2 - A; 3 - D; 4 - D; 5 - A;

II. đến dạng đúng của những động từ sau

1 - climb; 2 - is; 3 - visited; 4 - is he doing; 5 - is playing;

III. Nối câu hỏi ở cột A cùng với câu trả lời phù hợp ở cột B

1 - d; 2 - e; 3 - a; 4 - c; 5 - b;

IV. Xong xuôi hội thoại phụ thuộc vào các từ đến trước.

1 - name; 2 - meet; 3 - and; 4 - sing; 5 - do;

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào sinh sản .....

Đề thi thân Học kì 1

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: giờ Anh lớp 4

Thời gian làm cho bài: 45 phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề số 2)

I. Read và match.

1. Where are you from?

A. I"m in class 4A.

2. What class are you in?

B. She can dance.

3. What"s the date today?

C. I am from Vietnam.

4. What can she do?

D. It is 29th of October.

II. Choose the right sentence.

1. A. Is they dancing?

B. Are they dancing?

2. A. My birthday is on the third of July.

B. My birthday is in the third of July.

3. A. Where do you have English?

B. When vì chưng you have English?

4. A. I watched cartoon yesterday.

B. I watches cartoon yesterday.

III. Read and answer the questions.

I am Lisa. And this is my sister, Jennie. Her birthday is on the fourth of December. She likes singing. Her favorite subject is Science. She can skate, but she can"t ride a bike.

1. What is Lisa"s sister name?

___________________________

2. What does she lượt thích doing?

___________________________

3. What is her favorite subject?

___________________________

4. What she can"t do?

___________________________

ĐÁP ÁN

I. Read and match.

1 - C; 2 - A; 3 - D; 4 - B;

II. Choose the right sentence.

1 - B; 2 - A; 3 - B; 4 - A;

III. Read & answer the questions.

1 - She is Jennie.

2 - She likes singing.

3 - It is Science.

4 - She can"t ride a bike.

Xem thêm: Bán Xiaomi Redmi Note 3 Pro, Xiaomi Redmi Note 3 Pro 32Gb

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo thành .....

Đề thi thân Học kì 1

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: giờ đồng hồ Anh lớp 4

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề số 3)

I. Chuẩn bị xếp các từ để tạo nên thành câu trả chỉnh

1. Linh/ subjects/ today/ What/ have/ does?

___________________________________________________?

2. Can/ a / bike/ you/ ride?

___________________________________________________?

3. Letter/ a/ I/ writing/ am/ now.

___________________________________________________.

4. He/ very/ cooking/ much/ hates.

___________________________________________________.

II. Lựa chọn từ tất cả phần gạch chân phạt âm khác.

1. A. Music

B. Build

C. Cut

D. Student

2. A. Foot

B. Book

C. Good

D. Moon

3. A. Sunday

B. Come

C. Home

D. Some

4. A. Holiday

B. Many

C. Stay

D. Date

III. Điền chữ cái thích hợp vào khu vực trống

1. N_ce t_ see _ou again.

2. She is a p_p_ _ in Cau Giau primary.

3. W_ere a_ _ you f_om? - I am from Ha Noi.

4. T_ _ay is W_dn_sd_y.

5. I"m f_ne, tha_ _ you.

6. My br_ thday is in De_ _mber.

IV. Viết những tháng trong những năm theo đúng nghĩa

MAY DECEMBER JUNE

FEBRUARY OCTOBER APRIL

MARCH JULY SEPTEMBER

JANUARY AUGUST NOVEMBER

Tháng 1 -

Tháng 2 -

Tháng 3 -

Tháng 4 -

Tháng 5 -

Tháng 6 -

Tháng 7 -

Tháng 8 -

Tháng 9 -

Tháng 10 -

Tháng 11 -

Tháng 12 -

ĐÁP ÁN

I. Chuẩn bị xếp các từ để tạo ra thành câu trả chỉnh

1 - What does Linh have subjects today?

2 - Can you ride a bike?

3 - I am writing a letter now.

4 - He hates cooking very much.

II. Chọn từ bao gồm phần gạch ốp chân phân phát âm khác.

1 - C; 2 - D; 3 - C; 4 - B;

III. Điền chữ cái phù hợp vào nơi trống

1. Nice to see you again.

2. She is a pupil in Cau Giau primary.

3. Where are you from? - I am from Ha Noi.

4. Today is Wednesday.

5. I"m fine, thank you.

6. My brithday is in December.

IV. Viết các tháng trong thời hạn theo đúng nghĩa

Tháng 1 - JANUARY

Tháng 2 - FEBRUARY

Tháng 3 - MARCH

Tháng 4 - APRIL

Tháng 5 - MAY

Tháng 6 - JUNE

Tháng 7 - JULY

Tháng 8 - AUGUST

Tháng 9 - SEPTEMBER

Tháng 10 - OCTOBER

Tháng 11 - NOVEMBER

Tháng 12 - DECEMBER

*

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào sản xuất .....

Đề thi giữa Học kì 1

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: giờ Anh lớp 4

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề số 4)

I. Choose the odd one out.

1. A. Morning

B. Evening

C. Afternoon

D. Birthday

2. A. Japan

B. American

C. English

D. Vietnamese

3. A. Monday

B. Birthday

C. Friday

D. Tuesday

4. A. Second

B. Third

C. Five

D. Fifth

5. A. Piano

B. Badminton

C. Football

C. Volleyball

II. Read and match.

A

B

1. Nice to lớn see you again.

a. He is from Canada.

2. Can he play the piano?

b. Next Monday.

3. Where is Peter from?

c. Nice khổng lồ see you again, too.

4. What day is it today?

d. It is Wednesday.

5. When is your mother"s birthday party?

e. No, he can"t.

III. Read and answer the questions.

Hi. I am Anna. I am from America. I am American. Today is Wednesday, the seventh of October. It"s a school day. I go lớn school from Monday to lớn Friday. Và I bởi vì not go to lớn school at the weekend. On Monday afternoon, I go lớn the English club. I go to lớn school library on Tuesday with my best friends, Linda. On Thursday, I go swimming on Wednesday afternoon. I visit my grandparents on Saturday và Sunday.