Đề thi học kì 2 môn toán lớp 1, 2, 3, 4, 5 năm học 2021

     
Bộ đề thi cuối học tập kì 2 môn Toán lớp 1Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán số 2Bộ đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 1 năm 2018 – 2019 theo Thông tứ 22

Bộ đề thi cuối học tập kì 2 môn Toán lớp 1

Đề bài: Đề thi học tập kì 2 lớp 1 môn Toán năm học tập 2018 – 2019

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

Câu 1: (1 điểm) (Mức 1)

a/ Số tròn chục bé nhỏ nhất là:

A.

Bạn đang xem: Đề thi học kì 2 môn toán lớp 1, 2, 3, 4, 5 năm học 2021

80

B. 90

C. 60

D. 10

b/ Số 90 đứng liền sau số nào?

A. 89

B. 98

C. 91

D. 92

Câu 2: (1 điểm) hiệu quả đúng của phép tính: 39cm + 50cm =…..? (Mức 1)

A. 79cm

B. 89cm

C. 90cm

D. 69 cm

Câu 3: (1 điểm) trong mỗi tuần lễ em tới trường các ngày: (Mức 2)

A.

Xem thêm: New English File Intermediate Grammar Bank Answer Key, New English File Intermediate

Sản phẩm bảy, nhà nhật

B. Sản phẩm công nghệ hai, sản phẩm công nghệ ba, thiết bị tư

C. Vật dụng hai, lắp thêm ba, sản phẩm công nghệ tư, trang bị năm

D. Trang bị hai, vật dụng ba, lắp thêm tư, vật dụng năm, sản phẩm sáu

Câu 4: (1 điểm) Có…. điểm nghỉ ngơi trong hình tròn trụ (Mức 2)

*

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 5: (1 điểm) Số phù hợp điền vào ô trống là: trăng tròn + 65 = … + đôi mươi (Mức 2)

A. 15

B. 25

C. 35

D. 65

Câu 6: (1 điểm) Đúng ghi Đ, không nên ghi S vào ô trống: (Mức 3)

a) 66 – 33 = 51

b) 47 – 2 = 45

c) 44 – 22 = 22

d) 8 + 11 = 18

Câu 7: (1 điểm) Nối phép tính với tác dụng đúng: (Mức 3)

*

Câu 8: (1 điểm) Đặt tính rồi tính (Mức 3)

a) 68 – 23

b) 65 + 13

c) 8 + 11

d) 79 – 19

Câu 9: (1 điểm) Giải việc (Mức 3)

Cây bòng nhà Nam tất cả 65 quả, cha đã hái xuống 34 quả nhằm bán. Hỏi bên trên cây bòng nhà phái nam còn bao nhiêu quả?

Bài giải

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

Câu 10: ( 1 điểm) Điền số phù hợp vào chỗ chấm (Mức 4)

a/ 98 – … = 45

b/ 35 + … = 99