Code chuyển số thành chữ trong excel

     

Thường xuyên xử lý và giám sát dữ liệu với bảng tính Excel, nếu với dữ liệu liên quan đến chi phí tệ thì việc hy vọng đổi số thành chữ sẽ khá nhiều. Các bạn cũng có thể thủ công ngồi nhập chữ tự những con số, nhưng lại nếu với tài liệu nhiều và yên cầu độ bao gồm xác các bạn không thể ngồi nhập thủ công bằng tay được.

Chuyển thay đổi số thành chữ viết bởi Code VBA

*
Chuyển đổi số thành chữ viết bằng Code VBA chỉ dễ dàng với 2 cách thao tác

Các chúng ta có thể sử dụng 1 cách dễ dàng để giúp chúng ta đổi số thành chữ một cách nhanh chóng và hiệu quả. Nội dung bài viết hướng dẫn phương pháp đổi số thành chữ trong Excel 2010 bởi fucion, với Excel 2007 với Excel 2013 các chúng ta có thể thao tác tương tự.


Thường xuyên xử trí và tính toán dữ liệu với bảng tính Excel, nếu như với dữ liệu tương quan đến tiền tệ thì việc hy vọng đổi số thành chữ sẽ khá nhiều.Các chúng ta cũng có thể thủ công ngồi nhập chữ từ bỏ những con số, tuy nhiên nếu với dữ liệu nhiều và yên cầu độ bao gồm xác các bạn không thể ngồi nhập thủ công bằng tay được.

Hôm nay colonyinvest.net một cách dễ dàng để giúp các bạn đổi số thành chữ một cách gấp rút và hiệu quả.Bài viết hướng dẫn bí quyết đổi số thành chữ trong Excel 2010 bằng fucion, cùng với Excel 2007 với Excel 2013 các bạn cũng có thể thao tác tương tự. Với những file khác

Hướng Dẫn :

Bước 1 : bạn cần phải lưu file dưới dạng xlsm để khi save lại file vẫn còn lưu codeBước 2 : bạn phải bật thanh lao lý DEVOLOPER

*
Chuyển đổi số thành chữ viết bởi Code VBA

Bước 3 : chế tác 1 Model trong

*
Chuyển đổi số thành chữ viết bởi Code VBA

Bước 4 : coppy toàn cỗ CODE fucion phia dưới vào mã sản phẩm đó

"===============================Function TVP_DocSo(conso) As Strings09 = Array("", " m" và ChrW(7897) và "t", " hai", " ba", " b" và ChrW(7889) và "n", " n" & _ChrW(259) & "m", " s" và ChrW(225) và "u", " b" và ChrW(7843) và "y", " t" & ChrW(225) & "m", " ch" & ChrW(237) và "n")lop3 = Array("", " tri" và ChrW(7879) và "u", " ngh" & ChrW(236) & "n", " t" & ChrW(7927))"StopIf Trim(conso) = "" ThenDocSoUni = ""ElseIf IsNumeric(conso) = True ThenIf conso 0 Thensonhan = Val(Mid(conso, vt + 1))conso = Trim(Mid(conso, 2, vt - 2))conso = conso & String(sonhan - Len(conso) + 1, "0")End Ifconso = Trim(conso)sochuso = Len(conso) mod 9If sochuso > 0 Then conso = String(9 - (sochuso gian lận 12), "0") & consodocso = ""i = 1lop = 1Don1 = Mid(conso, i, 1)n2 = Mid(conso, i + 1, 1)n3 = Mid(conso, i + 2, 1)baso = Mid(conso, i, 3)i = i + 3If n1 và n2 & n3 = "000" ThenIf docso "" & lop = 3 và Len(conso) - i > 2 Then s123 = " t" và ChrW(7927) Else s123 = ""ElseIf n1 = 0 ThenIf docso = "" Then s1 = "" Else s1 = " kh" và ChrW(244) & "ng tr" & ChrW(259) & "m"Elses1 = s09(n1) và " tr" và ChrW(259) và "m"End IfIf n2 = 0 ThenIf s1 = "" Or n3 = 0 Thens2 = ""Elses2 = " linh"End IfElseIf n2 = 1 Then s2 = " m" và ChrW(432) & ChrW(7901) và "i" Else s2 = s09(n2) và " m" và ChrW(432) và ChrW(417) & "i"End IfIf n3 = 1 ThenIf n2 = 1 Or n2 = 0 Then s3 = " m" & ChrW(7897) & "t" Else s3 = " m" & ChrW(7889) và "t"ElseIf n3 = 5 and n2 0 Thens3 = " l" và ChrW(259) và "m"Elses3 = s09(n3)End IfIf i > Len(conso) Thens123 = s1 & s2 và s3Elses123 = s1 và s2 và s3 & lop3(lop)End IfEnd Iflop = lop + 1If lop > 3 Then lop = 1docso = docso & s123If i > Len(conso) Then Exit DoLoopIf docso = "" Then TVP_DocSo = "kh" và ChrW(244) và "ng" Else TVP_DocSo = Dau và Trim(docso)ElseTVP_DocSo = consoEnd IfEnd FunctionBước 5 : chúng ta tra Worksheet=TVP_DocSO( Chọn số lượng muốn đọc ) ,