CÓ BAO NHIÊU SỐ TỰ NHIÊN CÓ BA CHỮ SỐ MÀ TRONG MỖI SỐ CÓ CHỮ SỐ 1? TRẢ LỜI: CÓ TẤT CẢ LÀ SỐ.

Câu hỏi: Hãy mang lại biết có tất cả bao nhiêu số có 3 chữ số khác biệt mà các chữ số đều chẵn

Lời giải :

Các chữ số đều chẵn gồm có : 0, 2, 4, 6, 8

Số bao gồm 3 chữ số đều chẵn :

- gồm 4 lựa chọn hàng trăm ( loại chữ số 0).

Bạn đang xem: Có bao nhiêu số tự nhiên có ba chữ số mà trong mỗi số có chữ số 1? trả lời: có tất cả là số.

-Có 4 lựa chọn mặt hàng chục (loại chữ số mặt hàng nghìn).

-Có 3 lựa chọn sản phẩm đơn vị (loại 2 chữ số sản phẩm trăm với hàng chục).

Số bao gồm 3 chữ số đều chẵn là : 4 x 4 x 3 = 48 (số)

Tổng mặt hàng trăm là : (2 + 4 + 6 + 8) x (48 : 4) x 1000 = 24000.

Hàng chục (mỗi số mặt hàng chục gồm 3 lựa chọn sản phẩm trăm và 3 lựa chọn sản phẩm đơn vị).

(2 + 4 + 6 + 8) x 3 x 3 x 10 = 1800

Hàng đơn vị (tương tự hàng chục) : (2 + 4 + 6 + 8) x 3 x 3 = 180

Tổng tất cả : 24000 + 1800 + +180 = 25978

Một số dạng toán về số tự nhiên lớp 6

1. Dạng toán vận dụng công thức tính tổng các số hạng của dãy số cách đều

Đối với dạng này ở bậc học cao hơn như THPT những em sẽ bao gồm công thức tính theo cấp số cộng hoặc cấp số nhân, còn với lớp 6 các em dựa vào cơ sở lý thuyết sau:

- Để đếm được số hạng cảu 1 dãy số mà 2 số hạng liên tiếp giải pháp đều nhau 1 số đơn vị ta dùng công thức:

Số số hạng = <(số cuối – số đầu):(khoảng cách)> 1

-Để tính Tổng các số hạng của một dãy mà 2 số hạng liên tiếp cách đều nhau 1 số đơn vị ta dùng công thức:

Tổng = <(số đầu số cuối).(số số hạng)>:2

* Ví dụ 1: Tính tổng: S = 1+3+5 +7 +… +39

° Hướng dẫn:

-Số số hạng của S là: (39-1):2+1 = 19+1 = 20. S = <20.(39+1)>:2 = 10.40 = 400.

* Ví dụ 2: Tính tổng: S = 2+5+8+…+59

° Hướng dẫn:

-Số số hạng của S là:(59-2):3+1 = 19+1 = 20. S = <20.(59+2)>:2 = 10.61 = 610.

2. Tìm những số tự nhiên thỏa mãn điều kiện mang lại trước

Phương pháp giải Liệt kê tất cả các số tự nhiên thỏa mãn đồng thời những điều kiện đã cho.

Ví dụ 4. (Bài 7 trang 8 SGK)

Viết các tập hợp sau bằng giải pháp liệt kê các phần tử :

a) A = {x ∈ N/ 12 3. Viết một tập hợp bằng bí quyết liệt kê những phần tử theo tính chất đặc trưng cho những phần tử của tập hợp ấy

Phương pháp giải

Căn cứ vào tính chất đặc trưng mang đến trước, ta liệt kê tất cả những phần tử thỏa mạn tính chất ấy.

Ví dụ 1. (Bài 22 trang 14 SGK)

Số chẵn là số tự nhiên gồm chữ số tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8 ; số lẻ là số tự nhiên gồm chữ số tận cùng là 1 trong ; 3 ; 5 ; 7 ; 9.

Hai số chẵn hoặc lẻ liên tiếp thì hơn hèn nhau 2 đơn vị.

a) Viết tập hợp c những số chẵn nhỏ hơn 10.

Xem thêm: Tải Game Cậu Bé Rừng Xanh 2, Game Tarzan Cau Be Rung Xanh

b) Viết tập hợp L các số lẻ lớn hơn 10 nhưng nhỏ hơn 20.

c) Viết tập hợp A cha số chẵn liên tiếp, trong đó số nhỏ nhất là 18.

d) Viết tập hợp B bốn số lẻ liên tiếp, trong đó số lớn nhất là 31.

Giải

a) những phần tử của tập hợp c là những số chẵn nhỏ hơn 10. Vì đó, tập hợp C được viết như sau :

C = 0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8.

b) những phần tử của tập hợp L là các số lẻ lớn hơn 10 nhưng nhỏ hơn 20.

Vậy tập hợp L là : L = 11; 13 ; 15 ; 17 ; 19.

c) vào tập hợp A số nhỏ nhất là 18 bắt buộc hai số chẵn liên tiếp của nó lần lượt là : 18 2 = 20, đôi mươi 2 = 22.

Ta gồm : A = {18 ; trăng tròn ; 22).

d) vào tập hợp B, số lớn nhất là 31 nên bố số lẻ liên tiếp của nó lần lượt là 31 – 2 = 29, 29 – 2 = 27, 27 – 2 = 25.

Ta gồm : B = 25 ; 27 ; 29 ; 31.

Ví dụ 2. (Bài 25 trang 14 SGK)

Cho bảng sau (theo Niên giám năm 1999) :

*

Viết tập hợp A bốn nước có diện tích lớn nhất, viết tập hợp B cha nước tất cả diện tích nhỏ nhất.