Cách sử dụng a lot of

     
Cách áp dụng some, many, much, any, a lot of, lots of, few, a few, little & a little

I/ SOME

some: vài, 1 vài, 1 không nhiều trong số, 1 số.some: được coi như là vẻ ngoài số nhiều củaa, an.someđứng trước danh từ số nhiều đếm được với danh từ bỏ ko đếm được.

Bạn đang xem: Cách sử dụng a lot of

EX:

There’ssomemilk in the fridge.(Có 1 ít sữa trong gầm tủ lạnh.)

There aresomebooks on the table.(Có vài quyển sách trên bàn.)

Sử dụng “some” khichưa xác minh rõ số lượng.Sử dụng “some” trong thắc mắc đểbộc lộ rõ ý ước ao của người nói, quan trọng trong câu yêu cầu và đề nghị. Khi đó, người nói mong ước được đáp lại bằng “yes”.

EX:

Did you buysomemilk?(Bạn đã download 1 ít sữa đề xuất ko?)

*

II/ MANY

many: nhiều.manythường đứng trước danh từ bỏ đếm được.Sử dụng “many” khi muốnám chỉ 1 con số lớn.Được dùng hầu hết trongcâu hỏi và câu đậy định.

EX:

I havemanyfriends here.(Ở trên đây tôi có nhiều bạn.)

Howmanyfloors does your school have?(Trường chúng ta có bao nhiêu tầng?)

There aren’tmanystudents in this school.(Không có khá nhiều học sinh ở trường này.)

III/ ANY

anykhông gồm nghĩa xác định.anythường được sử dụng trongcâu hỏi và câu bao phủ định.anyđứng trước danh từ bỏ số nhiều đếm được hoặc danh trường đoản cú ko đếm được.Khi đạt câu hỏi vớiany, tín đồ đóngụ ý nghi ngờ, phân vân điều mình hỏi có hay là không có.

EX:

Are thereanyoranges?(Có trái cam làm sao không?)

No, there aren’tanyoranges.(Không, không tồn tại quả cam nào cả.)

Is thereanycheese in the fridge?(Có chút pho mát nào trong tủ rét không?)

No, there isn’tanycheese in the fridge./No,there isn’t.

IV/ MUCH

muchthường cần sử dụng trongcâu đậy định với câu hỏi.muchđi vớidanh từ không đếm được.

EX:

I don’t havemuchtime.(Tôi ko có khá nhiều thời gian.)

I don’t havemuchmoney.(Tôi ko có khá nhiều tiền.)

V/ A LOT OF VÀ LOTS OF

a lot ofcó tức là nhiều, 1 số lượng nhiềua lot ofthường được dùng trongcâu khẳng định.a lot oflà cách nói không giống củalots of.a lot ofvàlots ofthường đi vớidanh từ ko đếm được với danh từ bỏ số nhiều.EX:

There’sa lot ofrain today.(Hôm ni mưa nhiều.)

A lot ofstudents are studying in the library.(Nhiều học sinh đang học bài xích trong thư viện.)

There arelots ofpeople here.(Có nhiều người ở đây.)

VI/ FEW, A FEW VÀ LITTLE, A LITTLE

FEW, A FEWdùng với danh từ bỏ đếm được cònLITTLEvàA LITTLEthì dùng cho danh từ ko đếm được.

Còn mong muốn phân biệt giữa từng cặp với nhau thì để ý như sau:

Nhìn trong câu kiếm tìm xem gồm ý nàoLÀM GIẢM ĐI SỐ LƯỢNGdanh tự đi sau nó xuất xắc không, nếu gồm thì dùngFEW (hoặc LITTLE)( = không nhiều ) còn không tồn tại thì dùngA LITTLE (hoặc A FEW)( = 1 ít, một vài )

Các bạn xem ví vụ sau nhé :

The window is so small that the room gets ………… air.

littlea littlefewa few

Nhìn phía đằng sau thấy chữ air không tồn tại s –>không đếm đượcnên loại câu C và D, xét tiếp văn bản câu ta thấyso smallnghĩa là cửa sổ quá nhỏ dại –>làm giảm số lượngkhông khí vào phòng nên chọn lựa câu A: little

Ví dụ 2:

I enjoy my lifehere. I have ……………… friends & we meet quite often.

littlea littlefewa few

Nhìn vùng sau cófriends tất cả snên nhiều loại câu A cùng B, xét tiếp thấy enjoy ko kể rakhông gồm yếu tố nào làm bớt số lượngfriends nên chọn câu D : a few

CÁCH HIỂU 2:

**Chú ý**rằng giữaa littlevàlittlecó một chút khác biệt, tương tự như giữaa fewvàfew. Vớia little, ta đọc rằngchúng ta tất cả một không nhiều cái nào đấy nhưng nó là vừa đủ, còn vớilittlethì nó bao gồm nghĩarất ít, không được để thỏa mãn nhu cầu nhu cầu:

I have a little money, enough for the cinema at least= Tôi còn một không nhiều tiền, trọn vẹn để đi coi phim.

I have little money. I really can’t afford to go out= Tôi còn rất ít tiền, không đủ để đi chơi.

VD khác:

There have been few problems with the new system, thankfully!= như mong muốn là hệ thống mới gồm rất không nhiều vấn đề.

Luckily, there is little crime in my town= suôn sẻ thay, tp của chúng ta có siêu ít tội phạm.

I’m so pleased that I have few arguments with my family= Tôi siêu vui vì tôi khôn cùng ít tranh cãi xung đột với gia đình.

It’s great that there’’s been very little bad weather this month= thật tuyệt vì tháng này ít gồm thời ngày tiết xấu.

Ngoài ra những bạn cũng hoàn toàn có thể dựa vào những dấu hiệu sau để gia công bài.

Nếu gặp ONLY, QUITE thì chọna few, a littleNếu gặp mặt : VERY, SO TOO thì chọnlittle, fewmà không buộc phải xem xét gì thêm nữa.

Ví dụ:

There are only …………… houses.

littlea littlefewa few

Loại ngay lập tức câu A và B bởi vì phía sau làhouses, tiếp đến ta thấy cóonlynên lựa chọn câu D: a few

Bài tập

BT1:

1)I have got ……………….. T-shirts in my wardrobe.

muchmany

2)……………… pencils did you find yesterday?

how muchhow many

3)My dog brings me ………………… different slippers.

muchmany

4)This cow produces …………………. Milk.

muchmany

5)………………. Shampoo did you use last week?

how muchhow many

6)Paul always gets ………………. Homework.

muchmany

7)………………. Castles did he destroy?

how muchhow many

8)…………….. Love vì you need?

how muchhow many

9)Andy hasn’t got ……………….. Hair.

muchmany

10)I drank too ……………… cola yesterday.

muchmany

11)There aren’t …………. Car parks in the center of Oxford.

muchmany

12)Eating out is expensive here. There aren’t ……………… cheap restaurants.

anysome

13)Liverpool has …………. Of great nightclubs.

a lotmany

14)Hurry up! We only have ………….. Time before the coach leaves.

a fewa little

15)We saw ……………. Beautiful scenery when we went lớn Austria.

a little ofsome

16)There are a ………….. Shops near the university.

fewany

17)It’s very quiet. There aren’t …………… people here today.

muchmany

18)There are ……………… expensive new flats next khổng lồ the river.

somea little

19)After Steve tasted the soup, he added ……. Salt to lớn it.

a fewfewlittlea little

20)Many people are multilingual, but …… people speak more than ten languages.

Xem thêm: Tải Game Bắn Máy Bay Miễn Phí, Ham Doi Chien Co (Bắn Máy Bay)

very fewvery littlevery muchvery many

BT2

Điền vào địa điểm trống với:a few, few, a little, little, much, many, some, any.

1) The postman doesn’t often come here. We receive ………….. Letters.

2) The snow was getting quite deep. I had ……………….. Hope of getting trang chủ that night.

3)

A: I’m having ……………… trouble fixing this shelf.

B: Oh, dear. Can I help you?

4) I shall be away for …………. Days from tomorrow.

5) Tony is a keen golfer, but unfortunately he has …………… ability.

6) I could speak …………… words of Swedish, but I wasn’t very fluent.

7) Could I have ………………. Cream, please?

8) Very ……………… people were flying because of terrorist activities.

9) Can you speak English? – Just ………………….

10) He gave ……………… thought to his future.

11) Would you help me with ……………… money?

12) We have khổng lồ delay this course because he knows …………………

13) He isn’t very popular. He has ……….. Friends.

14) We didn’t buy …………flowers.

15) This evening I’m going out with ………….friends of mine.

16) Most of the town is modern. There are …………..old buidings.

17) This is a very boring place to lớn live. There’s ………….to do.

18) Listen carefully, I’m going lớn give you ………. Advice.

19) This town is not a very interesting place to lớn visit, so ………. Tourists come here.

20) I didn’t have …………… money, so I had khổng lồ borrow ………..

Đáp án

BT1

1) B

2) B

3) B

4) A

5) A

6) A

7) B

8) A

9) A

10) A

11) B

12) A

13) A

14) B

15) B

16) A

17) B

18) A

19) D

20) A

BT2

1) The postman doesn’t often come here. We receivefewletters.

2) The snow was getting quite deep. I hada little/littlehope of getting trang chủ that night.

3)

A: I’m havinga littletrouble fixing this shelf.

B: Oh, dear. Can I help you?

4) I shall be away fora few/many/somedays from tomorrow.

5) Tony is a keen golfer, but unfortunately he haslittleability.

6) I could speaka few/somewords of Swedish, but I wasn’t very fluent.

7) Could I havesome/a littlecream, please?

8) Veryfewpeople were flying because of terrorist activities.

9) Can you speak English? – Justa little

10) He gavea littlethought lớn his future.

11) Would you help me witha little/somemoney?

12) We have lớn delay this course because he knowslittle/much

13) He isn’t very popular. He hasfewfriends.

14) We didn’t buyany/manyflowers.

15) This evening I’m going out withsomefriends of mine.

16) Most of the town is modern. There arefewold buidings.

17) This is a very boring place to live. There’slittleto do.

18) Listen carefully, I’m going to give youa little/someadvice.

19) This town is not a very interesting place to lớn visit, sofewtourists come here.